Заполните Ваши контактные данные

Подготовка к ЦТ по белорусскому языку

✔ Начинаете любить, то что учите
✔ Готовитесь к ЦТ на результат
✔ Учитесь с опытными преподавателями
✔ Обучаетесь с умными и активными сверстниками

Присоединяйся к тем, кто сдаст ЦТ на лучший результат!

Программа подготовки к ЦТ по белорусскому языку

Раздзел 1. Маўленне. Тэкст. Стылістыка
 • Нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
  Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Прыметы тэксту: сэнсавая цэласнасць, тэматычнае адзінства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, завершанасць тэксту. Спосабы (віды) і сродкі сувязі сказаў і частак у тэксце.
  Тыпы маўлення (апісанне, апавяданне, разважанне), іх кампазіцыйныя схемы.
  Функцыянальныя стылі маўлення (навуковы, афіцыйны, публіцыстычны, мастацкі, гутарковы), стылеўтваральныя моўныя сродкі
Раздзел 2. Фанетыка i арфаэпія. Арфаграфія. Культура маўлення
 • Фанетыка і арфаэпія. Гукі беларускай мовы. Арфаэпічныя нормы: нормы беларускага літаратурнага вымаўлення (вымаўленне галосных, зычных і спалучэнняў зычных).
  Суадноснасць гукаў і літар. Прызначэнне і гукавое значэнне літар е, ё, ю, я, і.
  Склад і націск. Роля націску пры адрозненні слоў і некаторых формаў слоў. Акцэнталагічныя нормы беларускай мовы.
  Арфаграфія. Прынцыпы беларускай арфаграфіі. Арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
  Правапіс галосных о, э, а; е, ё, я.
  Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах.
  Зычныя гукі. Зычныя цвёрдыя, мяккія, зацвярдзелыя; глухія, звонкія, санорныя; свісцячыя і шыпячыя. Іх вымаўленне і правапіс.
  Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных.
  Зычныя [д]–[дз'], [т]–[ц'], іх вымаўленне і правапіс.
  Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя, іх правапіс.
  Падоўжаныя зычныя, іх правапіс.
  Правапіс у–ў.
  Правапіс мяккага знака і апострафа.
Раздзел 3. Лексіка. Фразеалогія. Культура маўлення
 • Слова, яго лексічнае значэнне.
  Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнні слова.
  Амонімы, іх адрозненне ад мнагазначных слоў.
  Сінонімы і антонімы, іх роля ў маўленні.
  Паронімы.
  Фразеалагізмы, іх роля ў маўленні.
  Лексічныя і фразеалагічныя нормы беларускай мовы.
  Раздзел 4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
  Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова.
  Канчатак, нулявы канчатак.
  Корань. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго ж слова.
  Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.
  Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Правапіс й, і, ы пасля прыставак.
  Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы.
  Асноўныя спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, постфіксальны; складанне слоў і асноў.
  Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Словаўтваральныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
 • Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова.
  Канчатак, нулявы канчатак.
  Корань. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго ж слова.
  Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.
  Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Правапіс й, і, ы пасля прыставак.
  Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы.
  Асноўныя спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, постфіксальны; складанне слоў і асноў.
  Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Словаўтваральныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 5. Марфалогія i арфаграфія. Культура маўлення
 • Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў. Самастойныя і службовыя часціны мовы. Пераход слоў адных часцін мовы ў іншыя.
  Назоўнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
  Агульныя і ўласныя назоўнікі.
  Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя.
  Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя, зборныя, рэчыўныя, іх лексічныя і граматычныя прыметы.
  Род назоўнікаў. Назоўнікі мужчынскага роду, якія ўжываюцца для абазначэння асоб мужчынскага і жаночага полу. Несупадзенне роду некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
  Лік назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Несупадзенне ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
  Склон назоўнікаў. Змяненне назоўнікаў па склонах.
  Асновы назоўнікаў. Назоўнікі 1-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Назоўнікі 2-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Назоўнікі 3-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў у множным ліку. Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.
  Спосабы ўтварэння назоўнікаў.
  Правапіс назоўнікаў з суфіксамі -ак-, -ык-, -ік-, -ачк-, -ечк-; мяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык- і ў суфіксах -аньк-, -еньк-.
  Складаныя назоўнікі, іх утварэнне і правапіс.
  Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.
  Прыметнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
  Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне.
  Утварэнне, ужыванне і правапіс прыналежных прыметнікаў.
  Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.
  Спосабы ўтварэння прыметнікаў. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання і правапіс. Правапіс прыметнікаў з суфіксам -ск-.
  5
  Правапіс -н-, -нн- у прыметніках. Правапіс складаных прыметнікаў. Правапіс не (ня) з прыметнікамі.
  Лічэбнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
  Разрады лічэбнікаў паводле будовы, значэння і граматычных прымет.
  Род і лік некаторых лічэбнікаў. Скланенне, ужыванне і правапіс колькасных і парадкавых лічэбнікаў. Спалучальнасць зборных лічэбнікаў у беларускай мове.
  Займеннік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
  Скланенне і правапіс займеннікаў.
  Утварэнне і ўжыванне займеннікаў.
  Дзеяслоў як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе сінтаксічная роля.
  Трыванне дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трыванняў.
  Лад дзеяслова. Дзеясловы абвеснага, умоўнага і загаднага ладу, іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.
  Часы дзеяслова, утварэнне і ўжыванне часавых формаў дзеяслова.
  Спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў I і II спражэнняў, іх правапіс. Рознаспрагальныя дзеясловы.
  Спосабы ўтварэння дзеясловаў.
  Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва- (-іва-), -ва-, -оўва- (-ёўва-).
  Правапіс не (ня), ні з дзеясловамі.
  Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Дзеепрыметнікавы зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі.
  Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс іх склонавых канчаткаў.
  Поўная і кароткая формы дзеепрыметніка.
  Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне. Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове.
  Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу -н-, -ен-, -ан-, -т-.
  Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі.
  Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Дзеепрыслоўны зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыслоўнымі зваротамі.
  6
  Дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трыванняў, іх утварэнне і правапіс. Ужыванне дзеепрыслоўяў.
  Правапіс не з дзеепрыслоўямі.
  Прыслоўе як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
  Ступені параўнання якасных прыслоўяў, іх утварэнне і ўжыванне.
  Утварэнне прыслоўяў. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў.
  Правапіс не (ня), ні з прыслоўямі.
  Прыназоўнік як службовая часціна мовы.
  Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс.
  Ужыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія адлюстроўваюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
  Злучнік як службовая часціна мовы.
  Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне.
  Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс.
  Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне.
  Часціца як службовая часціна мовы.
  Правапіс часціц.
  Часціцы не і ні, іх ужыванне і правапіс.
  Выклічнік як асобая часціна мовы. Правапіс выклічнікаў. Знакі прыпынку ў сказах з выклічнікамі.
  Марфалагічныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 6. Сінтаксіс i пунктуацыя. Культура маўлення
 • Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні. Класіфікацыя словазлучэнняў па галоўным слове.
  Непадзельныя словазлучэнні.
  Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове.
  Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка.
  Тыпы сказаў па структуры, мэце выказвання і інтанацыі. Знакі прыпынку ў канцы сказаў.
  Просты сказ. Парадак слоў у сказе. Лагічны націск у сказе. Развітыя і неразвітыя сказы.
  Двухсастаўныя сказы. Дзейнік і выказнік, спосабы іх выражэння. Просты дзеяслоўны выказнік. Састаўны дзеяслоўны і састаўны іменны выказнікі. Сувязь выказніка і дзейніка, выражанага колькасна-іменным спалучэннем. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.
  Даданыя члены сказа: азначэнне, дапаўненне, акалічнасць. Спосабы выражэння даданых членаў сказа. Прыдатак як разнавіднасць азначэння.
  Аднасастаўныя сказы, іх будова.
  Няпоўныя сказы. Працяжнік у няпоўным сказе.
  Сказы з аднароднымі членамі. Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа з абагульняльнымі словамі.
  Сказы са звароткамі. Спосабы выражэння зваротка. Неразвітыя і развітыя звароткі. Знакі прыпынку пры зваротку.
  Сказы з пабочнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі канструкцыямі.
  Сказы з устаўнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з устаўнымі канструкцыямі.
  Сказы з адасобленымі членамі.
  Сказы з адасобленымі азначэннямі (дапасаванымі, недапасаванымі) і прыдаткамі. Знакі прыпынку пры адасобленых азначэннях і прыдатках.
  Сказы з адасобленымі дапаўненнямі. Знакі прыпынку пры адасобленых дапаўненнях.
  Сказы з адасобленымі акалічнасцямі. Знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях.
  Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі.
  Сказы з параўнальнымі зваротамі. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі.
  Складаны сказ. Сінтаксічныя прыметы складанага сказа. Сродкі сувязі частак складанага сказа. Тыпы складаных сказаў.
  Складаназлучаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Сродкі сувязі частак у складаназлучаных сказах. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназлучаных сказах.
  Складаназалежныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы як сродкі сувязі частак складаназалежнага сказа. Складаназалежныя сказы з даданымі азначальнай, дапаўняльнай часткамі, акалічнаснымі часткамі месца, часу, умовы, прычыны, мэты, уступальнымі, параўнальнымі, спосабу дзеяння, меры і ступені. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназалежных сказах.
  Бяззлучнікавыя складаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.
  Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак.
  Простая і ўскосная мова як спосабы перадачы чужой мовы. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. Правілы замены простай мовы на ўскосную.
  Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы.
Готовим к ЦТ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ, АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ, ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
Силина Анна Викторовна
Один из преподавателей курсов 100ЦТ по белорусскому языку

Эксперт ЦТ по белорусскому языку
Опыт преподавания: 17 лет
✔ Автор научных публикаций
Спасибо замечательному педагогу Анне Викторовне и курсам 100ct. by за успешную сдачу ЦТ по белорусскому языку) За 3 месяца смогла выучить и запомнить все, что нужно, и подняться с 50 баллов до 95! Однозначно рекомендую и желаю дальнейшего процветания!)
Ольга Счастная
Дата отзыва: 6 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Все устраивает. Преподаватель по математике очень хороший. Материал преподносится очень четко, ясно. Удобно добираться, и аудитории удобные. Если вам нужно повторить ВЕСЬ МАТЕРИАЛ за школьный курс (математика), то вам сюда!
Арина Кананученко
Дата отзыва: 5 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Готовился к поступлению в 2016/2017 учебном году.
Посещал занятия по физике. Всё более чем устраивало: хороший преподаватель (отлично объясняла материал), расположение (близко к метро), вполне удобное расписание занятий.
Иван Чарушин
Дата отзыва: 7 февраля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Отличная подготовка!)
Удобно добираться, все доступно объясняют, хорошие преподаватели, которые могу стать друзьями за проведенное время с вами. Особенно нравится на курсах по обществоведению.
Игнат Ярочкин
Дата отзыва: 3 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Открыть еще отзывы
Готовилась к ЦТ в прошлом году. Посещала экспресс-курсы по русскому языку, которые очень помогли при поступлении, и, конечно, результат не заставил себя долго ждать. Попала к очень хорошему преподавателю, которая за короткий срок помогла подготовиться к тесту и успешно его сдать. Большую роль, конечно, играет расположение (от метро пешком 2 минуты), расписание занятий более чем устраивало. Так что спасибо вам огромное за помощь в подготовке к вступительным экзаменам.
Даша Новик
Дата отзыва: 10 февраля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Готовилась к ЦТ год назад, посещала курсы по математике. Прошли материал за весь школьный курс, занятия проходили недалеко от метро, при составлении расписания учитывались наши пожелания, на занятиях разбирали в том числе и сложные задания из Б части. В целом я довольна результатом, думаю, занятия подходят для тех, кто хочет закрепить школьный материал и готов уделить достаточное количество времени выполнению домашнего задания.
Кристина Протасова
Дата отзыва: 6 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Хожу на курсы по русскому языку. Очень нравится! Преподаватель всегда объясняет доходчиво, если что-то непонятно, всегда можно подойти после занятия и спросить. На каждом уроке дают распечатки + домашнее задание. Удобно добираться (находится около метро).
Настя Авдевич
Дата отзыва: 6 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Готовлюсь в мед, хожу на русский, химию и биологию. Могу сказать, что лично мне преподаватели попались великолепные по всем трём предметам) умеют подавать материал так, что интересно слушать)
Егор Пузынович
Дата отзыва: 9 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Посещаю занятия по истории. Преподаватель очень хорошая, отлично объясняет материал, с уважением относится к каждому. На занятиях приятная и дружелюбная атмосфера)
Маргарита Ивашкевич
Дата отзыва: 9 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Error get alias
Запишись на курсы прямо сейчас
Видео о том, как проходил однодневный курс по белорусскому языку
Заполните ваши контактные данные, чтобы записаться на курсы.
Мы свяжемся с вами, чтобы пригласить на бесплатное тестирование, рассказать подробнее о курсах.
Какая стоимость курсов?
Optima
Стоимость занятия при обучении по 1 предмету
16 14 р.
 • 112 руб. за 1 предмет/месяц
 • 16 ак.ч. / 8 занятий в месяц
 • 6-10 человек в группе (+2 резервных)
 • 1 занятие = 90 мин.
 • + БЕСПЛАТНОЕ тестирование уровня знаний
 • Скидка 12 %!
Записаться
Trio
Стоимость занятия за 1 предмет при обучении на 3
16 12 р.
 • 288 руб. за 3 предмета/месяц
 • 48 ак.ч. / 24 занятия в месяц
 • 6-10 человек в группе (+2 резервных)
 • 1 занятие = 90 мин.
 • + БЕСПЛАТНОЕ тестирование уровня знаний
 • Скидка 25 %!
Записаться
Обучение с абонементом еще дешевле! ->
Запишитесь сейчас на пробное занятие
Введите Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время, чтобы пригласить Вас на пробное занятие.
*Отправив нам Ваши персональные данные, мы гарантируем их сохранность и конфиденциальность.
Заполните Ваши контактные данные
Made on
Tilda