отвечаем в:
вещаем в:
+375 (29) 197-70-70
Заполните Ваши контактные данные.
Мы перезвоним Вам!

Годовой курс подготовки к ЦТ
Старт 1 августа

Один из преподавателей курсов
Силина Анна Викторовна

✔ Профессиональный филолог, автор научных публикаций.
✔ Опыт преподавателя — 17 лет.
✔ Лучший результат ученика на ЦТ-2018 — 91 балл.

Абитуриенты, выбирая сдавать тестирование по
белорусскому или русскому, отдают
предпочтение родному языку. Для этих абитуриентов наши курсы подготовки к ЦТ по белорусскому актуальны.

Подготовка к ЦТ
по белорусскому языку
Многие абитуриенты, выбирая сдавать тестирование по белорусскому или русскому, отдают предпочтение своему родному языку. Поэтому наши курсы подготовки к ЦТ по белорусскому всегда востребованы и актуальны.
Силина Анна Викторовна
Один из преподавателей курсов

✔ Профессиональный филолог, автор научных публикаций.
✔ Опыт преподавания: 17 лет.
✔ Лучший результат ученика на ЦТ — 91 балл.
О курсах по белорусскому языку
В 10 и 11 классах большая нагрузка. Мы учитываем это и стараемся, чтобы подготовка к ЦТ по белорусскому в нашем центре был помощником, а не дополнительным стрессом. Язык — это постоянно развивающая система, живая и интересная. Поэтому наши курсы белорусского научат вас учиться, сделают более эрудированным и образованным.

Программа подготовки к ЦТ по белорусскому языку

Раздзел 1. Маўленне. Тэкст. Стылістыка
 • Нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
  Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Прыметы тэксту: сэнсавая цэласнасць, тэматычнае адзінства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, завершанасць тэксту.
 • Спосабы (віды) і сродкі сувязі сказаў і частак у тэксце.
  Тыпы маўлення (апісанне, апавяданне, разважанне), іх кампазіцыйныя схемы.
 • Функцыянальныя стылі маўлення (навуковы, афіцыйны, публіцыстычны, мастацкі, гутарковы), стылеўтваральныя моўныя сродкі
Раздзел 2. Фанетыка i арфаэпія. Арфаграфія. Культура маўлення
 • Фанетыка і арфаэпія. Гукі беларускай мовы. Арфаэпічныя нормы: нормы беларускага літаратурнага вымаўлення (вымаўленне галосных, зычных і спалучэнняў зычных). Суадноснасць гукаў і літар. Прызначэнне і гукавое значэнне літар е, ё, ю, я, і. Склад і націск. Роля націску пры адрозненні слоў і некаторых формаў слоў. Акцэнталагічныя нормы беларускай мовы.
 • Арфаграфія. Прынцыпы беларускай арфаграфіі. Арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
  Правапіс галосных о, э, а; е, ё, я.
  Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах.
 • Зычныя гукі. Зычныя цвёрдыя, мяккія, зацвярдзелыя; глухія, звонкія, санорныя; свісцячыя і шыпячыя. Іх вымаўленне і правапіс. Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных. Зычныя [д]–[дз'], [т]–[ц'], іх вымаўленне і правапіс.
 • Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя, іх правапіс.
 • Падоўжаныя зычныя, іх правапіс.
 • Правапіс у–ў.
  Правапіс мяккага знака і апострафа.
Раздзел 3. Лексіка. Фразеалогія. Культура маўлення
 • Слова, яго лексічнае значэнне.
  Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнні слова.
  Амонімы, іх адрозненне ад мнагазначных слоў.
  Сінонімы і антонімы, іх роля ў маўленні.
  Паронімы.
  Фразеалагізмы, іх роля ў маўленні.
  Лексічныя і фразеалагічныя нормы беларускай мовы.
 • Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
  Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова.
  Канчатак, нулявы канчатак. Корань. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго ж слова. Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.
 • Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Правапіс й, і, ы пасля прыставак.
  Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы.
  Асноўныя спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, постфіксальны; складанне слоў і асноў.
  Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Словаўтваральныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
 • Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова.
  Канчатак, нулявы канчатак.
  Корань. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго ж слова.
  Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.
  Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Правапіс й, і, ы пасля прыставак.
 • Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы. Асноўныя спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, постфіксальны; складанне слоў і асноў.
 • Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
 • Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
 • Словаўтваральныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 5. Марфалогія i арфаграфія. Культура маўлення
 • Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў. Самастойныя і службовыя часціны мовы. Пераход слоў адных часцін мовы ў іншыя. Назоўнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.Спосабы ўтварэння назоўнікаў. Правапіс назоўнікаў з суфіксамі -ак-, -ык-, -ік-, -ачк-, -ечк-; мяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык- і ў суфіксах -аньк-, -еньк-.
 • Складаныя назоўнікі, іх утварэнне і правапіс. Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.
 • Прыметнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Утварэнне, ужыванне і правапіс прыналежных прыметнікаў.
  Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.
  Спосабы ўтварэння прыметнікаў. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання і правапіс. Правапіс прыметнікаў з суфіксам -ск-.
 • Правапіс -н-, -нн- у прыметніках. Правапіс складаных прыметнікаў. Правапіс не (ня) з прыметнікамі.
 • Лічэбнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
  Разрады лічэбнікаў паводле будовы, значэння і граматычных прымет.
  Род і лік некаторых лічэбнікаў. Скланенне, ужыванне і правапіс колькасных і парадкавых лічэбнікаў. Спалучальнасць зборных лічэбнікаў у беларускай мове.
 • Займеннік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Скланенне і правапіс займеннікаў. Утварэнне і ўжыванне займеннікаў.
 • Дзеяслоў як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе сінтаксічная роля.
 • Трыванне дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трыванняў.
  Лад дзеяслова. Дзеясловы абвеснага, умоўнага і загаднага ладу, іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.
  Часы дзеяслова, утварэнне і ўжыванне часавых формаў дзеяслова.
 • Спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў I і II спражэнняў, іх правапіс. Рознаспрагальныя дзеясловы.
  Спосабы ўтварэння дзеясловаў. Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва- (-іва-), -ва-, -оўва- (-ёўва-).
  Правапіс не (ня), ні з дзеясловамі.
 • Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Дзеепрыметнікавы зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі.
  Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс іх склонавых канчаткаў.
  Поўная і кароткая формы дзеепрыметніка.
  Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне. Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове.
  Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу -н-, -ен-, -ан-, -т-.
  Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі.
 • Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Дзеепрыслоўны зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыслоўнымі зваротамі. Дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трыванняў, іх утварэнне і правапіс. Ужыванне дзеепрыслоўяў. Правапіс не з дзеепрыслоўямі.
 • Прыслоўе як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
  Ступені параўнання якасных прыслоўяў, іх утварэнне і ўжыванне. Утварэнне прыслоўяў. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў. Правапіс не (ня), ні з прыслоўямі.
 • Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс. Ужыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія адлюстроўваюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
 • Злучнік як службовая часціна мовы. Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне. Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс. Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне.
 • Часціца як службовая часціна мовы. Правапіс часціц. Часціцы не і ні, іх ужыванне і правапіс.
 • Выклічнік як асобая часціна мовы. Правапіс выклічнікаў.
Раздзел 6. Сінтаксіс i пунктуацыя. Культура маўлення
 • Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні. Класіфікацыя словазлучэнняў па галоўным слове. Непадзельныя словазлучэнні.
 • Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове.
 • Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка. Тыпы сказаў па структуры, мэце выказвання і інтанацыі. Знакі прыпынку ў канцы сказаў.
 • Просты сказ. Парадак слоў у сказе. Лагічны націск у сказе. Развітыя і неразвітыя сказы.
  Двухсастаўныя сказы. Дзейнік і выказнік, спосабы іх выражэння. Просты дзеяслоўны выказнік.
 • Састаўны дзеяслоўны і састаўны іменны выказнікі. Сувязь выказніка і дзейніка, выражанага колькасна-іменным спалучэннем. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам. Даданыя члены сказа: азначэнне, дапаўненне, акалічнасць. Спосабы выражэння даданых членаў сказа. Прыдатак як разнавіднасць азначэння.
 • Аднасастаўныя сказы, іх будова.
 • Няпоўныя сказы. Працяжнік у няпоўным сказе.
 • Сказы з аднароднымі членамі. Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа з абагульняльнымі словамі.
 • Сказы са звароткамі. Спосабы выражэння зваротка. Неразвітыя і развітыя звароткі. Знакі прыпынку пры зваротку.
 • Сказы з пабочнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі канструкцыямі.
 • Сказы з устаўнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з устаўнымі канструкцыямі.
 • Сказы з адасобленымі членамі.
 • Сказы з адасобленымі азначэннямі (дапасаванымі, недапасаванымі) і прыдаткамі. Знакі прыпынку пры адасобленых азначэннях і прыдатках.
 • Сказы з адасобленымі дапаўненнямі. Знакі прыпынку пры адасобленых дапаўненнях.
 • Сказы з адасобленымі акалічнасцямі. Знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях.
 • Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі.
 • Сказы з параўнальнымі зваротамі. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі.
 • Складаны сказ. Сінтаксічныя прыметы складанага сказа. Сродкі сувязі частак складанага сказа. Тыпы складаных сказаў.
 • Складаназлучаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова.
 • Складаназалежныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова.
 • Бяззлучнікавыя складаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова.
 • Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак, іх сінтаксічныя прыметы, будова.
 • Простая і ўскосная мова як спосабы перадачы чужой мовы. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. Правілы замены простай мовы на ўскосную.
  Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы.
Мы предлагаем вам записаться на курсы и получить:
курсы по подготовке к ЦТ
Занятия с опытными преподавателями белорусского языка
занятия в группе
Необходимые методические материалы
занятия по подготовке к ЦТ
Развитие в компании единомышленников и хороших людей
После наших курсов абитуриенту набирают на централизованном тестировании в среднем от 70 баллов. Это отличный результат. Достичь его с нами не так сложно, как самостоятельно.
Если вы будете выполнять все указанные пункты, ваша подготовка к ЦТ по белорусскому языку будет максимально продуктивной и приятной:
подготовиться к ЦТ
Записаться на курсы
На протяжении всего периода подготовки к ЦТ важно посещать все занятия, потому что только так преподаватель может гарантировать вам результаты, которые соответствуют вашему уровню подготовки.
подготовка к ЦТ в учебном центре
Делать все домашние задания
Это один из самых важных пунктов в подготовке к ЦТ, потому что только через системное выполнение домашних заданий, которые задают наши преподаватели, вы сможете достичь успехов на ЦТ.
Помнить о цели
Все абитуриенты приходят с одной задачей: сдать централизованное тестирование на высокие баллы, поэтому вы обучаетесь в заряжающей атмосфере и вам легко двигаться к достижению вашей цели.
Правильно организовать свое время
Мы организовали свои занятия таким образом, чтобы курсы для ЦТ по белорусскому языку были помощником, а не дополнительной нагрузкой.
Запишись на пробное бесплатное занятие
по белорусскому языку прямо сейчас
Видео о том, как проходил однодневный курс по белорусскому языку
Обращайтесь! Мы будем рады помочь вам стать ближе к своей мечте, подготовиться к ЦТ по белорусскому языку и поступить в выбранный вами вуз.

Заполните ваши контактные данные, чтобы записаться на пробное бесплатное занятие подготовки к ЦТ-2020.