Заполните Ваши контактные данные.
Мы перезвоним Вам!
Учебный центр «100ЦТ»

Подготовка к ЦТ по белорусскому языку

Успейте записаться со скидкой на Однодневный курс-2022!

Абитуриенты, выбирая сдавать тестирование по
белорусскому или русскому, отдают
предпочтение родному языку. Для этих абитуриентов наши курсы подготовки к ЦТ по белорусскому актуальны.

О курсах

В 10 и 11 классах большая нагрузка. Мы учитываем это и стараемся, чтобы подготовка к ЦТ по белорусскому в нашем центре был помощником, а не дополнительным стрессом.

Язык — это постоянно развивающая система, живая и интересная. Поэтому наши курсы белорусского научат вас учиться, сделают более эрудированным и образованным.
Занятия с опытными преподавателями белорусского языка
Полезные материалы для обучения
Проверка всех домашних заданий и контроль знаний
Общение с единомышленниками с такой же целью

Преподаватели по белорусскому языку

Силина Анна Викторовна

Окончила филологический факультет БГУ. Опыт преподавания — 31 год. Преподаватель высшей высшей квалификационной категории. Лучший результат ученика на ЦТ: 93 балла.

Бонадысенко Светлана Александровна

Окончила филологический факультет БГУ. Окончила курсы повышения квалификации при МГИРО. Опыт преподавания — 35 лет. Опыт репетиторства с 2015. Лучший результат ученика на ЦТ: 98 баллов.

Ильина Рита Петровна

Окончила филологический факультет БГУ. Опыт преподавания — 27 лет. Лучший результат ученика на ЦТ: 94 балла.

Как проходят занятия по белорусскому языку?

Программа курса

в соответствии со спецификацией РИКЗ на 2022 год
Раздзел 1. Маўленне. Тэкст. Стылістыка
 • Паняцці «мова» і «маўленне». Культура вуснага і пісьмовага маўлення. Нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
 • Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Прыметы тэксту: сэнсавая цэласнасць, тэматычнае адзінства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, завершанасць тэксту. Загаловак. Спосабы (віды) і сродкі сувязі сказаў і частак у тэксце.
 • Тыпы маўлення (апісанне, апавяданне, разважанне), іх кампазіцыйныя схемы.
 • Функцыянальныя стылі маўлення (навуковы, афіцыйны, публіцыстычны, мастацкі, гутарковы), стылеўтваральныя моўныя сродкі.
 • Стылістычныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
Раздзел 2. Фанетыка i арфаэпія. Арфаграфія. Культура маўлення
 • Фанетыка і арфаэпія. Гукі беларускай мовы. Арфаэпічныя нормы: нормы беларускага літаратурнага вымаўлення (вымаўленне галосных, зычных і спалучэнняў зычных).
 • Суадноснасць гукаў і літар. Прызначэнне і гукавое значэнне літар е, ё, ю, я, і.
 • Склад і націск. Роля націску пры адрозненні слоў і некаторых формаў слоў. Акцэнталагічныя нормы беларускай мовы.
 • Арфаграфія. Арфаграфічныя нормы сучаснай беларускай мовы.
 • Правапіс галосных о, э, а; е, ё, я.
 • Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах.
 • Зычныя гукі. Зычныя цвёрдыя, мяккія, зацвярдзелыя; глухія, звонкія, санорныя; свісцячыя і шыпячыя. Іх вымаўленне і правапіс.
 • Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных.
 • Зычныя [д]–[дз'], [т]–[ц'], іх вымаўленне і правапіс.
 • Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя, іх правапіс.
 • Падоўжаныя зычныя, іх вымаўленне і правапіс.
 • Правапіс у–ў.
 • Правапіс мяккага знака і апострафа.
 • Правапіс вялікай і малой літар.
 • Правапіс слоў разам, праз злучок і асобна.
Раздзел 3. Лексіка. Фразеалогія. Культура маўлення
 • Слова, яго лексічнае значэнне.
 • Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнні слова.
 • Амонімы, іх адрозненне ад мнагазначных слоў.
 • Сінонімы, антонімы, іх роля ў маўленні.
 • Паронімы.
 • Фразеалагізмы, іх роля ў маўленні.
 • Лексічныя і фразеалагічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
 • Марфемы як структурна значымыя часткі слова.
 • Аснова слова. Канчатак, нулявы канчатак.
 • Корань. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго слова.
 • Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.
 • Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны.
 • Правапіс і, ы, й пасля прыставак.
 • Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы.
 • Асноўныя спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, постфіксальны; складанне слоў і асноў.
 • Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
 • Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
 • Словаўтваральныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 5. Марфалогія i арфаграфія. Культура маўлення
 • Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў.
 • Самастойныя і службовыя часціны мовы. Пераход слоў адных часцін мовы ў іншыя.
 • Назоўнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
 • Агульныя і ўласныя назоўнікі. Правапіс уласных назоўнікаў.
 • Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя.
 • Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя, зборныя, рэчыўныя, іх лексічныя і граматычныя прыметы.
 • Род назоўнікаў. Назоўнікі мужчынскага роду, якія ўжываюцца для абазначэння асоб мужчынскага і жаночага полу. Несупадзенне роду некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
 • Лік назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Несупадзенне ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
 • Склон назоўнікаў. Змяненне назоўнікаў па склонах.
 • Асновы назоўнікаў. Назоўнікі 1-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Назоўнікі 2-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Назоўнікі 3-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў у множным ліку. Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.
 • Спосабы ўтварэння назоўнікаў.
 • Правапіс назоўнікаў з суфіксамі -ак-, -ык-, -ік-, -ачк-, -ечк-; мяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык- і ў суфіксах -аньк-, -еньк-.
 • Складаныя назоўнікі, іх утварэнне і правапіс.
 • Правапіс не (ня-), ні з назоўнікамі.
 • Прыметнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
 • Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне. Утварэнне, ужыванне і правапіс прыналежных прыметнікаў. Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.
 • Спосабы ўтварэння прыметнікаў. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання і правапіс.
 • Правапіс прыметнікаў з суфіксам -ск-. Правапіс -н-, -нн- у прыметніках. Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў. Правапіс не (ня-) з прыметнікамі.
 • Лічэбнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
 • Разрады лічэбнікаў паводле будовы, значэння і граматычных прымет. Род і лік некаторых лічэбнікаў. Скланенне, ужыванне і правапіс колькасных і парадкавых лічэбнікаў.
 • Спалучальнасць зборных лічэбнікаў у беларускай мове.
 • Займеннік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
 • Скланенне і правапіс займеннікаў.
 • Утварэнне і ўжыванне займеннікаў.
 • Дзеяслоў як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе сінтаксічная роля.
 • Трыванне дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трыванняў.
 • Лады дзеяслова. Дзеясловы абвеснага, умоўнага і загаднага ладу, іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.
 • Часы дзеяслова, утварэнне і ўжыванне часавых формаў дзеяслова.
 • Змяненне дзеясловаў I і II спражэнняў. Рознаспрагальныя дзеясловы.
 • Спосабы ўтварэння дзеясловаў.
 • Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва- (-іва-), -ва-, -оўва- (-ёўва-).
 • Правапіс не (ня-), ні з дзеясловамі.
 • Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
 • Дзеепрыметнікавы зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі.
 • Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс іх склонавых канчаткаў.
 • Поўная і кароткая формы дзеепрыметніка.
 • Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне.
 • Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове.
 • Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу -н-, -ен-, -ан-, -т-.
 • Правапіс не (ня-) з дзеепрыметнікамі.
 • Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
 • Дзеепрыслоўны зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыслоўнымі зваротамі.
 • Дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трыванняў, іх утварэнне і правапіс.
 • Ужыванне дзеепрыслоўяў.
 • Правапіс не (ня-) з дзеепрыслоўямі.
 • Прыслоўе як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
 • Ступені параўнання якасных прыслоўяў, іх утварэнне і ўжыванне.
 • Утварэнне прыслоўяў.
 • Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў.
 • Правапіс не (ня-), ні з прыслоўямі.
 • Прыназоўнік як службовая часціна мовы.
 • Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс.
 • Ужыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія адлюстроўваюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
 • Злучнік як службовая часціна мовы.
 • Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне.
 • Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс.
 • Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне.
 • Часціца як службовая часціна мовы.
 • Правапіс часціц. Часціцы не і ні, іх ужыванне і правапіс.
 • Выклічнік як асобая часціна мовы.Правапіс выклічнікаў. Знакі прыпынку ў сказах з выклічнікамі.
 • Марфалагічныя і арфаграфічныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
Раздзел 6. Сінтаксіс i пунктуацыя. Культура маўлення
 • Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка.Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні. Класіфікацыя словазлучэнняў па галоўным слове.
 • Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове (у параўнанні з рускай).
 • Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка.
 • Тыпы сказаў па структуры, мэце выказвання і інтанацыі. Знакі прыпынку ў канцы сказаў.
 • Просты сказ. Парадак слоў у сказе. Развітыя і неразвітыя сказы.
 • Двухсастаўныя сказы. Дзейнік і выказнік, спосабы іх выражэння. Просты дзеяслоўны выказнік. Састаўны дзеяслоўны і састаўны іменны выказнікі. Сувязь выказніка і дзейніка, выражанага колькасна-іменным спалучэннем. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.
 • Даданыя члены сказа: азначэнне, дапаўненне, акалічнасць. Спосабы выражэння даданых членаў сказа. Прыдатак як разнавіднасць азначэння.
 • Аднасастаўныя сказы, іх будова.
 • Няпоўныя сказы. Працяжнік у няпоўным сказе.
 • Сказы з аднароднымі членамі. Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі (з абагульняльнымі словамі і без іх).
 • Сказы са звароткамі. Спосабы выражэння зваротка. Неразвітыя і развітыя звароткі. Знакі прыпынку ў сказах са звароткамі.
 • Сказы з пабочнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі канструкцыямі.
 • Сказы з устаўнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з устаўнымі канструкцыямі.
 • Сказы з адасобленымі членамі.
 • Сказы з адасобленымі азначэннямі (дапасаванымі, недапасаванымі) і прыдаткамі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі азначэннямі і прыдаткамі.
 • Сказы з адасобленымі дапаўненнямі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі дапаўненнямі.
 • Сказы з адасобленымі акалічнасцямі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі акалічнасцямі.
 • Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі.
 • Сказы з параўнальнымі зваротамі. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі.
 • Складаны сказ. Сінтаксічныя прыметы складанага сказа. Сродкі сувязі частак складанага сказа. Тыпы складаных сказаў.
 • Складаназлучаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Сродкі сувязі частак у складаназлучаных сказах. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназлучаных сказах.
 • Складаназалежныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы як сродкі сувязі частак складаназалежнага сказа. Складаназалежныя сказы з даданымі азначальнай, дапаўняльнай часткамі, акалічнаснай часткай месца, часу, умовы, прычыны, мэты, уступальнай, параўнальнай, спосабу дзеяння, меры і ступені. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназалежных сказах.
 • Бяззлучнікавыя складаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.
 • Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак.
 • Простая і ўскосная мова як спосабы перадачы чужой мовы. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. Правілы замены простай мовы на ўскосную.
 • Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
Стоимость занятий
на 2022/2023 учебный год
Успейте записаться со скидкой на Однодневный курс-2022!

Оптима
Стоимость 1 занятия при обучении
на 1-м предмете
25 22 р.

2 занятия в неделю

1 занятие = 80 мин.

≈176 руб. за 1 предмет/месяц

7−11 человек в группе (+1 резервный)

+ БЕСПЛАТНОЕ тестирование для определения уровня знаний

Записаться
Трио
Стоимость 1 занятия при обучении на 3-х предметах
21 16 р.

6 занятий в неделю

1 занятие = 80 мин.

≈384 руб. за 3 предмета/месяц

7−11 человек в группе (+1 резервный)

+ БЕСПЛАТНОЕ тестирование для определения уровня знаний

Записаться

Результаты ЦТ-2021

Готина Анна
Демидовец Варвара
Журавлева Любовь
Кувшинов Максим

Отзывы о подготовке к ЦТ по белорусскому языку

Ирина Лазовик
Отзыв из Вконтакте
Дата отзыва: 16 июля 2020

С ноября месяца я пришла в этот центр,посещала курсы по предметам: белорусский язык,английский язык и обществоведение. Могу точно сказать,что это дало свой результат,преподаватели объясняют все очень доступно,если что-то непонятно,то всегда помогут,огромное количество различных распечаток мы получали в течении года,плюс к этому проводились различные тесты,глядя на которые,ты мог определить свой уровень на данный момент. Хочу порекомендовать самых замечательных преподавателей: Силину Анну Викторовну,Наумович Екатерину Леонидовну и Копылову Ольгу Борисовну. Преподаватели,котловые создавали особую атмосферу на своих занятиях,учиться было в радость)) Могу точно сказать,что если вы обратитесь к этим преподавателям,то точно не пожалеете и это даст свой результат!)

Светлана Карпилова
Отзыв из Google
Дата отзыва: 26 июня 2019

Дочь посещала занятия в 2018-2019 гг.. по белорусскому языку и биологии. Результаты ЦТ по двум предметам 93 и 92. Очень благодарны преподавателям Анне Викторовне и Владимиру Николаевичу за знания и полученные результаты. На протяжении обучения слышала только восторженные рассказы дочери о занятиях. Все организационные вопросы решались быстро и качественно. Менеджеры курсов отвечали на все вопросы, важную информацию всегда дублировали SMS-сообщениями. Огромное спасибо за Ваш труд. Родителям будущих абитуриентов могу порекомендовать курсы как отличную альтернативу репетиторам. В отдельных моментах (удобство по расположению, организованность и стоимость) курсы даже выигрывают.

Исполнить мечту несложно

Подготовка к ЦТ по белорусскому языку в Минске в нашем центре дает прекрасные результаты, если вы:
Посещаете занятия без пропусков
На протяжении всего периода подготовки к ЦТ важно посещать все занятия, потому что только так преподаватель может гарантировать вам результаты, которые соответствуют вашему уровню подготовки.
Делаете все домашние задания
Это один из самых важных пунктов в подготовке к ЦТ, потому что только через системное выполнение домашних заданий, которые задают наши преподаватели, вы сможете достичь успехов на ЦТ.
Замотивированы и помните о цели
Все абитуриенты приходят с одной задачей: сдать централизованное тестирование на высокие баллы, поэтому вы обучаетесь в заряжающей атмосфере и вам легко двигаться к достижению вашей цели.
Правильно организовываете свое время
Мы знаем, как сильно загружены школьники в 10 и 11 классах. Поэтому организовали свои занятия таким образом, чтобы курсы для ЦТ по белорусскому языку были помощником, а не дополнительной нагрузкой.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли выбрать преподавателя для ЦТ по белорусскому языку?
Да, для ЦТ по белорусскому языку есть возможность сходить на бесплатное пробное занятие к нескольким преподавателям.
Могут ли родители присутствовать на пробном занятии ЦТ по белорусскому языку?
Да, могут.
Сколько длится одно занятие централизованного тестирования по белорусскому языку?
Одно занятие по подготовке к ЦТ по белорусскому языку длится 80 минут.
Смогу ли я сдать централизованное тестирование по белорусскому языку выше 75 баллов?
Результат ЦТ по белорусскому языку зависит от интенсивности подготовки и способностей ученика.
Заполните форму и получите бесплатную консультацию
Мы будем рады помочь вам стать ближе к своей мечте, подготовиться к ЦТ и поступить в выбранный вуз.
*Отправляя персональные данные, вы принимаете политику конфиденциальности.
Предварительная запись на 2022/2023 учебный год. Записаться со скидкой до 30 июня!
Заполните форму с контактными данными —
мы обязательно вам перезвоним.