Учебный ЦЕНТР 100ЦТ


Учебный ЦЕНТР 100ЦТ


Подготовка к ЦТ
по белорусскому языку

Программа подготовки к ЦТ по белорусскому языку

Раздзел 1. Маўленне. Тэкст. Стылістыка
 • Нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
  Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Прыметы тэксту: сэнсавая цэласнасць, тэматычнае адзінства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, завершанасць тэксту. Спосабы (віды) і сродкі сувязі сказаў і частак у тэксце.
  Тыпы маўлення (апісанне, апавяданне, разважанне), іх кампазіцыйныя схемы.
  Функцыянальныя стылі маўлення (навуковы, афіцыйны, публіцыстычны, мастацкі, гутарковы), стылеўтваральныя моўныя сродкі
Раздзел 2. Фанетыка i арфаэпія. Арфаграфія. Культура маўлення
 • Фанетыка і арфаэпія. Гукі беларускай мовы. Арфаэпічныя нормы: нормы беларускага літаратурнага вымаўлення (вымаўленне галосных, зычных і спалучэнняў зычных).
  Суадноснасць гукаў і літар. Прызначэнне і гукавое значэнне літар е, ё, ю, я, і.
  Склад і націск. Роля націску пры адрозненні слоў і некаторых формаў слоў. Акцэнталагічныя нормы беларускай мовы.
  Арфаграфія. Прынцыпы беларускай арфаграфіі. Арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
  Правапіс галосных о, э, а; е, ё, я.
  Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах.
  Зычныя гукі. Зычныя цвёрдыя, мяккія, зацвярдзелыя; глухія, звонкія, санорныя; свісцячыя і шыпячыя. Іх вымаўленне і правапіс.
  Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных.
  Зычныя [д]–[дз'], [т]–[ц'], іх вымаўленне і правапіс.
  Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя, іх правапіс.
  Падоўжаныя зычныя, іх правапіс.
  Правапіс у–ў.
  Правапіс мяккага знака і апострафа.
Раздзел 3. Лексіка. Фразеалогія. Культура маўлення
 • Слова, яго лексічнае значэнне.
  Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнні слова.
  Амонімы, іх адрозненне ад мнагазначных слоў.
  Сінонімы і антонімы, іх роля ў маўленні.
  Паронімы.
  Фразеалагізмы, іх роля ў маўленні.
  Лексічныя і фразеалагічныя нормы беларускай мовы.
  Раздзел 4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
  Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова.
  Канчатак, нулявы канчатак.
  Корань. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго ж слова.
  Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.
  Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Правапіс й, і, ы пасля прыставак.
  Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы.
  Асноўныя спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, постфіксальны; складанне слоў і асноў.
  Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Словаўтваральныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
 • Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова.
  Канчатак, нулявы канчатак.
  Корань. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго ж слова.
  Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.
  Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Правапіс й, і, ы пасля прыставак.
  Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы.
  Асноўныя спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, постфіксальны; складанне слоў і асноў.
  Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
  Словаўтваральныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 5. Марфалогія i арфаграфія. Культура маўлення
 • Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў. Самастойныя і службовыя часціны мовы. Пераход слоў адных часцін мовы ў іншыя.
  Назоўнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
  Агульныя і ўласныя назоўнікі.
  Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя.
  Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя, зборныя, рэчыўныя, іх лексічныя і граматычныя прыметы.
  Род назоўнікаў. Назоўнікі мужчынскага роду, якія ўжываюцца для абазначэння асоб мужчынскага і жаночага полу. Несупадзенне роду некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
  Лік назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Несупадзенне ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
  Склон назоўнікаў. Змяненне назоўнікаў па склонах.
  Асновы назоўнікаў. Назоўнікі 1-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Назоўнікі 2-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Назоўнікі 3-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў у множным ліку. Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.
  Спосабы ўтварэння назоўнікаў.
  Правапіс назоўнікаў з суфіксамі -ак-, -ык-, -ік-, -ачк-, -ечк-; мяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык- і ў суфіксах -аньк-, -еньк-.
  Складаныя назоўнікі, іх утварэнне і правапіс.
  Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.
  Прыметнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
  Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне.
  Утварэнне, ужыванне і правапіс прыналежных прыметнікаў.
  Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.
  Спосабы ўтварэння прыметнікаў. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання і правапіс. Правапіс прыметнікаў з суфіксам -ск-.
  5
  Правапіс -н-, -нн- у прыметніках. Правапіс складаных прыметнікаў. Правапіс не (ня) з прыметнікамі.
  Лічэбнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
  Разрады лічэбнікаў паводле будовы, значэння і граматычных прымет.
  Род і лік некаторых лічэбнікаў. Скланенне, ужыванне і правапіс колькасных і парадкавых лічэбнікаў. Спалучальнасць зборных лічэбнікаў у беларускай мове.
  Займеннік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
  Скланенне і правапіс займеннікаў.
  Утварэнне і ўжыванне займеннікаў.
  Дзеяслоў як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе сінтаксічная роля.
  Трыванне дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трыванняў.
  Лад дзеяслова. Дзеясловы абвеснага, умоўнага і загаднага ладу, іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.
  Часы дзеяслова, утварэнне і ўжыванне часавых формаў дзеяслова.
  Спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў I і II спражэнняў, іх правапіс. Рознаспрагальныя дзеясловы.
  Спосабы ўтварэння дзеясловаў.
  Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва- (-іва-), -ва-, -оўва- (-ёўва-).
  Правапіс не (ня), ні з дзеясловамі.
  Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Дзеепрыметнікавы зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі.
  Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс іх склонавых канчаткаў.
  Поўная і кароткая формы дзеепрыметніка.
  Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне. Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове.
  Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу -н-, -ен-, -ан-, -т-.
  Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі.
  Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Дзеепрыслоўны зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыслоўнымі зваротамі.
  6
  Дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трыванняў, іх утварэнне і правапіс. Ужыванне дзеепрыслоўяў.
  Правапіс не з дзеепрыслоўямі.
  Прыслоўе як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
  Ступені параўнання якасных прыслоўяў, іх утварэнне і ўжыванне.
  Утварэнне прыслоўяў. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў.
  Правапіс не (ня), ні з прыслоўямі.
  Прыназоўнік як службовая часціна мовы.
  Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс.
  Ужыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія адлюстроўваюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
  Злучнік як службовая часціна мовы.
  Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне.
  Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс.
  Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне.
  Часціца як службовая часціна мовы.
  Правапіс часціц.
  Часціцы не і ні, іх ужыванне і правапіс.
  Выклічнік як асобая часціна мовы. Правапіс выклічнікаў. Знакі прыпынку ў сказах з выклічнікамі.
  Марфалагічныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 6. Сінтаксіс i пунктуацыя. Культура маўлення
 • Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні. Класіфікацыя словазлучэнняў па галоўным слове.
  Непадзельныя словазлучэнні.
  Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове.
  Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка.
  Тыпы сказаў па структуры, мэце выказвання і інтанацыі. Знакі прыпынку ў канцы сказаў.
  Просты сказ. Парадак слоў у сказе. Лагічны націск у сказе. Развітыя і неразвітыя сказы.
  Двухсастаўныя сказы. Дзейнік і выказнік, спосабы іх выражэння. Просты дзеяслоўны выказнік. Састаўны дзеяслоўны і састаўны іменны выказнікі. Сувязь выказніка і дзейніка, выражанага колькасна-іменным спалучэннем. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.
  Даданыя члены сказа: азначэнне, дапаўненне, акалічнасць. Спосабы выражэння даданых членаў сказа. Прыдатак як разнавіднасць азначэння.
  Аднасастаўныя сказы, іх будова.
  Няпоўныя сказы. Працяжнік у няпоўным сказе.
  Сказы з аднароднымі членамі. Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа з абагульняльнымі словамі.
  Сказы са звароткамі. Спосабы выражэння зваротка. Неразвітыя і развітыя звароткі. Знакі прыпынку пры зваротку.
  Сказы з пабочнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі канструкцыямі.
  Сказы з устаўнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з устаўнымі канструкцыямі.
  Сказы з адасобленымі членамі.
  Сказы з адасобленымі азначэннямі (дапасаванымі, недапасаванымі) і прыдаткамі. Знакі прыпынку пры адасобленых азначэннях і прыдатках.
  Сказы з адасобленымі дапаўненнямі. Знакі прыпынку пры адасобленых дапаўненнях.
  Сказы з адасобленымі акалічнасцямі. Знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях.
  Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі.
  Сказы з параўнальнымі зваротамі. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі.
  Складаны сказ. Сінтаксічныя прыметы складанага сказа. Сродкі сувязі частак складанага сказа. Тыпы складаных сказаў.
  Складаназлучаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Сродкі сувязі частак у складаназлучаных сказах. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназлучаных сказах.
  Складаназалежныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы як сродкі сувязі частак складаназалежнага сказа. Складаназалежныя сказы з даданымі азначальнай, дапаўняльнай часткамі, акалічнаснымі часткамі месца, часу, умовы, прычыны, мэты, уступальнымі, параўнальнымі, спосабу дзеяння, меры і ступені. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназалежных сказах.
  Бяззлучнікавыя складаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.
  Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак.
  Простая і ўскосная мова як спосабы перадачы чужой мовы. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. Правілы замены простай мовы на ўскосную.
  Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы.
Готовим к ЦТ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ, АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ, ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
Наши ученики о преподавателях и результатах
Спасибо замечательному педагогу Анне Викторовне и курсам 100ct.by за успешную сдачу цт по белорусскому языку) за 3 месяца смогла выучить и запомнить все, что нужно, и подняться с 50 баллов до 95! Однозначно рекомендую и желаю дальнейшего процветания!)
Ольга Счастная
Дата отзыва: 6 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Все устраивает .Преподаватель по математике очень хороший .Материал преподносится очень четко ,ясно Удобно добираться и аудитории удобные .Если вам нужно повторить ВЕСЬ МАТЕРИАЛ за школьный курс(матем), то вам сюда !!
Арина Кананученко
Дата отзыва: 5 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Готовился к поступлению в 2016/2017 учебном году.
Посещал занятия по физике. Всё более чем устраивало: хороший преподаватель(отлично объясняла материал), расположение (близко к метро), вполне удобное расписание занятий.
Иван Чарушин
Дата отзыва: 7 февраля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Отличная подготовка!)
Удобно добираться, все доступно объясняют, хорошие преподаватели, которые могу стать друзьями за проведенное время с вами.
Особенно нравится на курсах по обществоведенью)
Игнат Ярочкин
Дата отзыва: 3 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Тоже готовлюсь в мед, хожу на русский, химию и биологию. Могу сказать, что лично мне преподаватели попались великолепные по всем трём предметам) умеют подавать материал так, что интересно слушать)
Егор Пузынович
Дата отзыва: 9 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте
Посещаю занятия по истории. Преподаватель очень хорошая, отлично объясняет материал, с уважением относится к каждому. На занятиях приятная и дружелюбная атмосфера)
Маргарита Ивашкевич
Дата отзыва: 9 апреля, 2018
Читать отзыв Вконтакте

Материалы для подготовки к централизованному тестированию

Какая стоимость курсов?
Optima
Стоимость экспресс-курса при обучении по 1 предмету
189 159 р.
 • 2 недели занятий
 • с 28 мая до 10 июня
 • 20 ак.часов / 10 занятий
 • 6-10 человек в группе (+2 резервных)
 • 1 занятие = 90 мин.
 • + БЕСПЛАТНОЕ тестирование уровня знаний
 • Скидка 15 %!
Записаться
Trio
Стоимость экспресс-курса за 1 предмет при обучении на 3
189 139 р.
 • 567 417 рубля за 3 предмета
 • с 28 мая до 10 июня
 • 60 ак.часов / 30 занятий
 • 6-10 человек в группе (+2 резервных)
 • 1 занятие = 90 мин.
 • + БЕСПЛАТНОЕ тестирование уровня знаний
 • Скидка 35 %!
Записаться
Запишитесь сейчас на пробное занятие
Введите Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время, чтобы пригласить Вас на пробное занятие.
*Отправив нам Ваши персональные данные, мы гарантируем их сохранность и конфиденциальность.
Адреса:

1) Фабрициуса 9а, офис 410, офис 501, офис 503
+free-парковка
2) Притыцкого 34, офис 4
+free-парковка
3) Притыцкого 29, офис 504

Как добраться:
1) 200 м. (4 мин.) от метро Институт культуры
Автобусы: 10, 100, 101, 111, 163, 4, 40, 45, 4д, 53, 73, 73, 32с, 6
Троллейбусы:
11, 23, 51, 63, 64, 27, 43, 51, 8, 19, 59
2) 100 м (3 мин.) от метро Пушкинская
Автобусы: 62э, 50с, 163, 49,107
Троллейбусы: 44, 13, 77, 10, 55, 38, 33, 4
3) 100 м. (3 мин.) от метро Спортивная
Автобусы: 50, 62Э, 163, 293П, 384, 29, 11, 41, 28, 54, 126
Троллейбусы:
13, 77, 44, 31
+375 (29) 197 70 70

*Заявки принимаем круглосуточно

Договор публичной оферты


100ct.by - Самые подготовленные абитуриенты у нас!
Made on
Tilda