4 сакрэта поспеху:

Падрыхтоўка да ЦТ па беларускай мове

— гэта калі трэба запомніць усе выключенні, на 100 працэнтаў разбірацца ў словаўтварэнні, а таксама шмат чытаць беларускамоўных твораў! А якія яшчэ сакрэты хавае гэты прадмет? Чытайце ў нашым гайдзе!
1/4

ВЫКЛАДЧЫК

Сіліна Ганна Віктараўна
Пяць крокаў да поспеху на ЦТ па беларускай мове:
1 крок:
1 крок:
Сістэмна займацца мовай год.
Я лічу, што калі ў вучня ёсць нейкая база, то займацца трэба год, каб усё ўспомніць і зрабіць шмат тэстаў. Рыхтуюцца за месяц, як я кажу, аптымісты. Добра, калі гэтым людзям трэба толькі апошнія штрыхі падвесці ў падрыхтоўцы.
2 крок:
2 крок:
Не паслабляцца нават калі ёсць добрыя вынікі РТ.
У мяне ёсць вучань, які здаў другі этап РТ на 76 балаў, так ён зараз на занятках задаволены сядзіць, нічога яму не трэба. Але ж гэта не факт, што выніковы рэзультат будзе такім. У маёй сяброўцы сын здаў другі этап на 80 балаў, а трэцці - на 55. Таму супакойвацца не трэба! Але на апошнім этапе, я прапаную, уключыць устаноўку: «Я магу, я ведаю, я зараз зраблю!» І не баяцца.
3 крок:
3 крок:
Выпісваць сабе толькі складаныя моманты.
Я не трачу час на тое, каб запісваць і перапісваць правілы. Навошта? Для гэтага ёсць падручнікі за 10 і 11 клас, там усе асноўныя моманты можна паглядзець. А вось нейкія складаныя моманты, нюансы, нават тое, чаго можа і ня быць ў кніжках, але ёсць магчымасць сустрэць гэта на тэсце.
4 крок:
4 крок:
Звяртаць увагу на паздел «словаўтварэнне» і правапіс частіцы «не».
Насамрэч падзел «словаўтварэнне» даецца вучням цяжэй за іншыя. А увогуле тыповая памылка — гэта калі абітуріеты няўважліва чытаюць заданні, а потым да іх не вяртаюцца. Напрыклад, напісана ў заданіі «адзначце сказы, дзе трэба ставіць коску», а дзеці адзначаюць сказы, дзе не трэба. Тэхнічныя і крыўдныя памылкі!
5 крок:
5 крок:
Не падавацца міфу «беларускую мову здаць лягчэй».
Канешне, беларускую мову вывучыць лягчэй, але толькі пры той умове, што ты ёй сапраўды валодаеш. А я бачу, што для многіх вучняў яна як замежная, таму што яны чытаюць сказ час ад часу і не разумеюць, пра што там гаворка ідзе… А так арфаграфічныя правілы больш лёгкія за рускую мову, гэта праўда.
2/4

МЕТОДЫКА І МАТЭРЫЯЛЫ

Школьныя падручнікі 5−11 клас
па беларускай мове.
Дапаможнік па беларускай мове для падрыхтоўкі да ЦТ.
В.І. Голуб.
Беларуская мова ў табліцах і схемах. Для школьнікаў.
В. П. Красней.
3/4

АТМАСФЕРА НА ЗАНЯТКАХ

4/4

ЗМЕСТ КУРСА

у адпаведнасці са спецыфікацыяй РІКВ на 2020 год
Раздзел 1. Маўленне. Тэкст. Стылістыка
 • Паняцці «мова» і «маўленне». Культура вуснага і пісьмовага маўлення. Нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
 • Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Прыметы тэксту: сэнсавая цэласнасць, тэматычнае адзінства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, завершанасць тэксту. Загаловак. Спосабы (віды) і сродкі сувязі сказаў і частак у тэксце.
 • Тыпы маўлення (апісанне, апавяданне, разважанне), іх кампазіцыйныя схемы.
 • Функцыянальныя стылі маўлення (навуковы, афіцыйны, публіцыстычны, мастацкі, гутарковы), стылеўтваральныя моўныя сродкі.
 • Стылістычныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
Раздзел 2. Фанетыка i арфаэпія. Арфаграфія. Культура маўлення
 • Фанетыка і арфаэпія. Гукі беларускай мовы. Арфаэпічныя нормы: нормы беларускага літаратурнага вымаўлення (вымаўленне галосных, зычных і спалучэнняў зычных).
 • Суадноснасць гукаў і літар. Прызначэнне і гукавое значэнне літар е, ё, ю, я, і.
 • Склад і націск. Роля націску пры адрозненні слоў і некаторых формаў слоў. Акцэнталагічныя нормы беларускай мовы.
 • Арфаграфія. Арфаграфічныя нормы сучаснай беларускай мовы.
 • Правапіс галосных о, э, а; е, ё, я.
 • Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах.
 • Зычныя гукі. Зычныя цвёрдыя, мяккія, зацвярдзелыя; глухія, звонкія, санорныя; свісцячыя і шыпячыя. Іх вымаўленне і правапіс.
 • Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных.
 • Зычныя [д]–[дз'], [т]–[ц'], іх вымаўленне і правапіс.
 • Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя, іх правапіс.
 • Падоўжаныя зычныя, іх вымаўленне і правапіс.
 • Правапіс у–ў.
 • Правапіс мяккага знака і апострафа.
 • Правапіс вялікай і малой літар.
 • Правапіс слоў разам, праз злучок і асобна.
Раздзел 3. Лексіка. Фразеалогія. Культура маўлення
 • Слова, яго лексічнае значэнне.
 • Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнні слова.
 • Амонімы, іх адрозненне ад мнагазначных слоў.
 • Сінонімы, антонімы, іх роля ў маўленні.
 • Паронімы.
 • Фразеалагізмы, іх роля ў маўленні.
 • Лексічныя і фразеалагічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія. Культура маўлення
 • Марфемы як структурна значымыя часткі слова.
 • Аснова слова. Канчатак, нулявы канчатак.
 • Корань. Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго слова.
 • Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.
 • Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны.
 • Правапіс і, ы, й пасля прыставак.
 • Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы.
 • Асноўныя спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, постфіксальны; складанне слоў і асноў.
 • Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
 • Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.
 • Словаўтваральныя і арфаграфічныя нормы беларускай мовы.
Раздзел 5. Марфалогія i арфаграфія. Культура маўлення
 • Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў.
 • Самастойныя і службовыя часціны мовы. Пераход слоў адных часцін мовы ў іншыя.
 • Назоўнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
 • Агульныя і ўласныя назоўнікі. Правапіс уласных назоўнікаў.
 • Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя.
 • Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя, зборныя, рэчыўныя, іх лексічныя і граматычныя прыметы.
 • Род назоўнікаў. Назоўнікі мужчынскага роду, якія ўжываюцца для абазначэння асоб мужчынскага і жаночага полу. Несупадзенне роду некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
 • Лік назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Несупадзенне ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
 • Склон назоўнікаў. Змяненне назоўнікаў па склонах.
 • Асновы назоўнікаў. Назоўнікі 1-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Назоўнікі 2-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Назоўнікі 3-га скланення, правапіс іх склонавых канчаткаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў у множным ліку. Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.
 • Спосабы ўтварэння назоўнікаў.
 • Правапіс назоўнікаў з суфіксамі -ак-, -ык-, -ік-, -ачк-, -ечк-; мяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык- і ў суфіксах -аньк-, -еньк-.
 • Складаныя назоўнікі, іх утварэнне і правапіс.
 • Правапіс не (ня-), ні з назоўнікамі.
 • Прыметнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
 • Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне. Утварэнне, ужыванне і правапіс прыналежных прыметнікаў. Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.
 • Спосабы ўтварэння прыметнікаў. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання і правапіс.
 • Правапіс прыметнікаў з суфіксам -ск-. Правапіс -н-, -нн- у прыметніках. Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў. Правапіс не (ня-) з прыметнікамі.
 • Лічэбнік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
 • Разрады лічэбнікаў паводле будовы, значэння і граматычных прымет. Род і лік некаторых лічэбнікаў. Скланенне, ужыванне і правапіс колькасных і парадкавых лічэбнікаў.
 • Спалучальнасць зборных лічэбнікаў у беларускай мове.
 • Займеннік як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
 • Скланенне і правапіс займеннікаў.
 • Утварэнне і ўжыванне займеннікаў.
 • Дзеяслоў як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе сінтаксічная роля.
 • Трыванне дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трыванняў.
 • Лады дзеяслова. Дзеясловы абвеснага, умоўнага і загаднага ладу, іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.
 • Часы дзеяслова, утварэнне і ўжыванне часавых формаў дзеяслова.
 • Змяненне дзеясловаў I і II спражэнняў. Рознаспрагальныя дзеясловы.
 • Спосабы ўтварэння дзеясловаў.
 • Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва- (-іва-), -ва-, -оўва- (-ёўва-).
 • Правапіс не (ня-), ні з дзеясловамі.
 • Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
 • Дзеепрыметнікавы зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі.
 • Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс іх склонавых канчаткаў.
 • Поўная і кароткая формы дзеепрыметніка.
 • Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне.
 • Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове.
 • Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу -н-, -ен-, -ан-, -т-.
 • Правапіс не (ня-) з дзеепрыметнікамі.
 • Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
 • Дзеепрыслоўны зварот, знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыслоўнымі зваротамі.
 • Дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трыванняў, іх утварэнне і правапіс.
 • Ужыванне дзеепрыслоўяў.
 • Правапіс не (ня-) з дзеепрыслоўямі.
 • Прыслоўе як самастойная часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
 • Ступені параўнання якасных прыслоўяў, іх утварэнне і ўжыванне.
 • Утварэнне прыслоўяў.
 • Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў.
 • Правапіс не (ня-), ні з прыслоўямі.
 • Прыназоўнік як службовая часціна мовы.
 • Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс.
 • Ужыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія адлюстроўваюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
 • Злучнік як службовая часціна мовы.
 • Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне.
 • Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс.
 • Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне.
 • Часціца як службовая часціна мовы.
 • Правапіс часціц. Часціцы не і ні, іх ужыванне і правапіс.
 • Выклічнік як асобая часціна мовы.Правапіс выклічнікаў. Знакі прыпынку ў сказах з выклічнікамі.
 • Марфалагічныя і арфаграфічныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
Раздзел 6. Сінтаксіс i пунктуацыя. Культура маўлення
 • Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка.Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні. Класіфікацыя словазлучэнняў па галоўным слове.
 • Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове (у параўнанні з рускай).
 • Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка.
 • Тыпы сказаў па структуры, мэце выказвання і інтанацыі. Знакі прыпынку ў канцы сказаў.
 • Просты сказ. Парадак слоў у сказе. Развітыя і неразвітыя сказы.
 • Двухсастаўныя сказы. Дзейнік і выказнік, спосабы іх выражэння. Просты дзеяслоўны выказнік. Састаўны дзеяслоўны і састаўны іменны выказнікі. Сувязь выказніка і дзейніка, выражанага колькасна-іменным спалучэннем. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.
 • Даданыя члены сказа: азначэнне, дапаўненне, акалічнасць. Спосабы выражэння даданых членаў сказа. Прыдатак як разнавіднасць азначэння.
 • Аднасастаўныя сказы, іх будова.
 • Няпоўныя сказы. Працяжнік у няпоўным сказе.
 • Сказы з аднароднымі членамі. Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі (з абагульняльнымі словамі і без іх).
 • Сказы са звароткамі. Спосабы выражэння зваротка. Неразвітыя і развітыя звароткі. Знакі прыпынку ў сказах са звароткамі.
 • Сказы з пабочнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі канструкцыямі.
 • Сказы з устаўнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку ў сказах з устаўнымі канструкцыямі.
 • Сказы з адасобленымі членамі.
 • Сказы з адасобленымі азначэннямі (дапасаванымі, недапасаванымі) і прыдаткамі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі азначэннямі і прыдаткамі.
 • Сказы з адасобленымі дапаўненнямі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі дапаўненнямі.
 • Сказы з адасобленымі акалічнасцямі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі акалічнасцямі.
 • Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі.
 • Сказы з параўнальнымі зваротамі. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі.
 • Складаны сказ. Сінтаксічныя прыметы складанага сказа. Сродкі сувязі частак складанага сказа. Тыпы складаных сказаў.
 • Складаназлучаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Сродкі сувязі частак у складаназлучаных сказах. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназлучаных сказах.
 • Складаназалежныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы як сродкі сувязі частак складаназалежнага сказа. Складаназалежныя сказы з даданымі азначальнай, дапаўняльнай часткамі, акалічнаснай часткай месца, часу, умовы, прычыны, мэты, уступальнай, параўнальнай, спосабу дзеяння, меры і ступені. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназалежных сказах.
 • Бяззлучнікавыя складаныя сказы, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.
 • Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак, іх сінтаксічныя прыметы, будова. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак.
 • Простая і ўскосная мова як спосабы перадачы чужой мовы. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. Правілы замены простай мовы на ўскосную.
 • Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Нашы вучні пра выкладчыка і выніках

Катерина Карпилова
Отзыв из Вконтакте
Дата отзыва: 30 июня 2019
Огромное спасибо Анне Викторовне! Вся работа была нацелена на изучение правил сразу на практике, через прорешивание бесчисленного количества тестов. И это эффективно: сразу можно проверить себя, к тому же можно запомнить написание слов и даже вывести по ним правило. Преподаватель проговаривала каждое правило и разбирала каждый тип заданий по многу раз, давала мнемонические приёмы и советы, как обернуть структуру теста в свою пользу.
За год я улучшила свой результат на 30 баллов, с 63 на третьем этапе РТ-2018 до 93 на ЦТ.
Мария самарева
Отзыв из Вконтакте
Дата отзыва: 25 июня 2019
Это были мои первые курсы в жизни, и поскольку 11 класс очень морально давит, что хочется разрядки, но нужно продолжать учёбу. На этих курсах можно приобрести не только знания, но и друзей и отдых, и поддержку. Можно побеседовать обо всём(даже не учёбе) и получить нужный совет.
Я очень рада, что побывала в этой команде.
Лиза Лапицкая
Отзыв из Вконтакте
Дата отзыва: 11 марта 2019
Посещаю курсы сразу по трем предметам. И все три преподавателя просто прекрасны! На занятиях всегда дружественная атмосфера и всегда приятно приходить!! А самое главное — очень хорошо и доступно объясняют темы и тщательно разбираем то, что обязательно будет в ЦТ) Как результат хорошие баллы уже на РТ)
Ольга Счастная
Отзыв из Вконтакте
Дата отзыва: 6 апреля 2018
Спасибо замечательному педагогу Анне Викторовне и курсам 100ct. by за успешную сдачу ЦТ по белорусскому языку) За 3 месяца смогла выучить и запомнить все, что нужно, и подняться с 50 баллов до 95! Однозначно рекомендую и желаю дальнейшего процветания!)

Записывайтесь на первое занятие
по белорусскому языку прямо сейчас

Мы будем рады помочь вам стать ближе к своей мечте, подготовиться к ЦТ
и поступить в выбранный вуз.
*Мы гарантируем сохранность отправленных вами данных.