Заполните Ваши контактные данные.
Мы перезвоним Вам!

Спецыфікацыя тэста ў 2021 годзе для ЦТ па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі»

1. Прызначэнне тэста -— аб’ектыўнае ацэньванне ўзроўню падрыхтоўкі асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю і жадаюць працягнуць навучанне ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай ці вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.

2. Змест тэста адпавядае Праграме ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені ці сярэдняй спецыяльнай адукацый, 2021 год, зацверджанай загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.10.2020 №719.

3. Якасць тэста забяспечваецца экспертызай тэставых матэрыялаў на прадмет змястоўнай валіднасці, навуковай верагоднасці, сістэмнасці, значнасці, рэпрэзентатыўнасці элементаў зместу, комплекснасці і збалансаванасці, адпаведнасці зместу заданняў заяўленаму Ўзроуню складанасці.

4. Эквівалентнасць розных варыянтаў тэста забяспечваецца іх фарміраваннем у адпаведнасці з адзінымі метадычнымі патрабаваннямі і спецыфікацыяй; адборам заданняў, якія маюць аднолькавы ўзровень складанасці і адпавядаюць адным і тым жа элементам зместу курса гісторыі Беларусі.

5. Тыпы заданняў

Частка А ўключае заданні закрытага тыпу, выкананне якіх прадугледжвае выбар аднаго правільнага адказу з пяці прапанаваных.
Частка В ўключае заданні адкрытага тыпу, пры выкананні якіх неабходна сфармуляваць адказ і аформіць яго ў выглядзе лічбаў, слова, словазлучэння, спалучэння літар і лічбаў.

6. Колькасць заданняў у адным варыянце тэста — 44.

Частка А — 28 заданняў.
Частка В — 16 заданняў.

7. Структура тэста

Раздзел 1. Беларускія землі са старажытных часоў да сярэдзіны ХIII ст. — 4 заданні (9 %).
Раздзел 2. Беларускія землі ў другой палове ХIII - першай палове ХVI ст. — 5 заданняў (11 %).
Раздзел 3. Беларускія землі ў другой палове ХVI-ХVIIIст. — 7 заданняў (16 %).
Раздзел 4. Беларусь у ХIХ - пачатку ХХст. — 8 заданняў (18 %).
Раздзел 5. Беларусь у 1917-1945 гг. — 10 заданняў (23 %).
Раздзел 6. Беларусь у сярэдзіне1940-х гг. — 2019 г. —10 заданняў (23 %).

8. Узроуні складанасці

Заданні ў тэсце размеркаваны па ўзроунях складанасці наступным чынам:
I уровень – 23 заданні (5%);
II уровень – 8 заданняў (18%);
III уровень – 18 заданняў (41%);
IV уровень – 12 заданняў (27%);
V уровень – 4 заданні (9%).

9. Праграмны матэрыял для распрацоўкі тэставых заданняў

Раздзел 1. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ СА СТАРАЖЫТНЫХ ЧАСОЎ ДА СЯРЭДЗНЫ ХIII ст.

 • Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў перыяды каменнага, бронзавага і ранняга жалезнага вякоў. Насельніцтва беларускіх зямель у раннім сярэднявеччы.
 • Дзяржаўнасць усходніх славян.
 • Княствы на тэрыторыі Беларусі.
 • Сацыяльна-эканамічнае развіцё беларускіх зямель у IХ – сярэдзіне ХIII ст.
 • Прыняцце і распаўсюджванне хрысціянства.
 • Культура беларускіх зямель у IХ – сярэдзіне ХIII ст.

Раздзел 2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХIII- ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVI ст.

 • Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага.
 • Унутрыпалітычнае становішча і знешняя палітыка ВКЛ у канцы ХIII -70-я гг. ХIV ст.
 • Вялікае Княства Літоўскае ў канцы ХIV - ХV ст.: унутраная і знешняя палітыка.
 • Палітычнае становішча ВКЛ у канцы ХV -— першай палове ХVI ст.
 • Дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання ў ВКЛ.
 • Эканамічнае развіццё і сацыяльныя адносіны ў ВКЛ у ХIII- першай палове ХVIст.
 • Культура Беларусі ў другой палове ХIII- першай палове ХVIст.
 • Фарміраванне беларускай народнасці.


Раздзел 3. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVI - ХVIII ст.

 • Утварэнне Рэчы Паспалітай.
 • Становішча ВКЛ у палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай.
 • Сельская гаспадарка і гарадское жыццё у Вялікам Княстве Літоўскім у другой палове ХVI - ХVII ст.
 • Царква і рэлігія на беларускіх землях у ХVI - першай палове ХVII ст.
 • Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай у канцы ХVI - першай палове ХVII ст.
 • Беларусь у час войнаў сярэдзіны ХVII - пачатку ХVIII ст.
 • Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў ХVIII ст.
 • Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і яе падзелы.
 • Адукацыя і навука Беларусі ў другой палове ХVI - ХVIII ст.
 • Культура Беларусі ў другой палове ХVI - ХVIII ст.

Раздзел 4. БЕЛАРУСЬ У ХIХ - ПАЧАТКУ ХХ ст.

 • Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ў першай палове ХIХст.
 • Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у першай палове ХIХст.
 • Культура Беларусі ў першай палове ХIХст.
 • Адмена прыгоннага права ў Беларусі.
 • Грамадска-палітычны рух у другой палове ХIХ - пачатку ХХст. у Беларусі.
 • Развіццё кашталізму ў Беларусі ў другой палове ХIХ - пачатку ХХст.
 • Становішча Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны.
 • Культура Беларусі ў другой палове ХIХ - пачатку ХХст.

Раздзел 5. БЕЛАРУСЬ У 1917-1945 гг.

 • Кастрычніцкая рэвалюцыя1917 г. і ўстанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.
 • Станаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаунасці ў 1917—1919 гг.
 • Беларусь у гады польска-савецкай вайны.
 • БССР у гады новай эканамічнай палітыкі.
 • Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1920-1930-я гг.
 • Развіццё адукацыі, навукі і культуры ў БССР 1920-1930-я гг. Індустрыялізацыя і калектывізацыя ў БССР.
 • Становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы.
 • Пачатак Другой сусветнай вайны.
 • Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Германскі акупацыйны рэжым у Беларусі.
 • Барацьба беларускага народа супраць германскіх акупантаў.
 • Вызваленне БССР ад германскіх захопнікаў.
 • Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў.

Раздзел 6. БЕЛАРУСЬ У СЯРЭДЗІНЕ 1940-х гг.- 2019 г.

 • БССР у сярэдзіне 1940-х — першай палове 1950-х гг.
 • Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у другой палове 1950-х — першай палове 1980-х гг.
 • Грамадска-палітычнае жыццё у БССР у другой палове 1950-х — першай палове 1980-х гг.
 • БССР у другой палове 1980-х гг. Палітыка «перабудовы» і асаблівасці яе правядзенняў БССР.
 • Развіццё адукацыі, навукі і культуры ў БССР у другой палове1950-х — 1980-я гг.
 • Абвяшчэнне і станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь.
 • Грамадска-палітычнае жыццё ў Рэспубліцы Беларусь у другой палове 1990-х гг. — пачатку ХХI ст.
 • Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь.
 • Знешнепалітычная дзейнасць.
 • Развіццё адукацыі,навукі і культуры ў Рэспубліцы Беларусь.
10. Аб’екты кантролю
Тэст па гісторыі Беларусі прызначаны для праверкі вучэбных дасягненняў.

Абтурыент павінен ведаць:
 • асноўны тэарэтычны і факталагічны матэрыял па гісторыі Беларусі са старажытных часоў да 2020 года;
 • асаблівасці дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, этнаканфесіянальнага развіцця беларускага народа, яго матэрыяльнай і духоўнай культуры.

Абітурыент павінен умець:
 • суадносіь гістарычныя з’явы і працэсы гісторыі Беларусі з адпаведнымі з’явамі і працэсамі агульнаеўрапейскай гісторыі;
 • характарызаваць палітычнае становішча Беларусі на розных этапах гістарычнага развіцця;
 • характарызаваць і ацэньваць вынікі дзейнасці гістарычных асоб і творчасці дзеячаў культуры;
 • тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі фактамі;
 • сістэматызаваць і абагульняць гістарычныя факты, рабіщь на гэтай падставе аргументаваныя высновы;
 • выкарыстоўваць змест гістарычнай карты;
 • параўноўваць гістарычныя факты;
 • канкрэтызаваць тэарэтычныя высновы і змест гістарычных паняццяў;
 • працаваць з гістарычным дакументам.

11. Час выканання тэста — 90 мінут.

12. Рэзультаты выканання тэста ацэньваюцца згодна з Методыкай падліку рэзультатаў цэнтралізаванага тэсціравання, якая зацвярджаецца Мінстэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Источник: rikc.by
декабрь, 2020
РУБРИКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ